Dziękujemy za zainteresowanie stroną internetową (dalej „Strona”) Konferencji Polish Healthcare Assets – Sector Event 2023 (dalej „PHASE”). Informujemy, że w trakcie korzystania z naszej strony, mogą być gromadzone pewne dane użytkowników Strony (dalej „Użytkownicy”), niezbędne do prawidłowego jej działania oraz jej ulepszania, dlatego, przed rozpoczęciem jej przeglądania, zalecamy zapoznać się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) wyjaśnia sposób i zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Ponadto Polityka obejmuje uprawnienia Użytkowników związane z ich danymi osobowymi.

Administrator: Blume Advisory sp. z o.o. (dalej „Blume”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 969925, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213966901, REGON: 521935581, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł – podmiot udostępniający tę Politykę oraz jednocześnie Administrator danych osobowych, których Polityka dotyczy. Administrator może przekazać dane osobowe pozostałym Organizatorom PHASE (dalej „Współorganizatorzy”), tj. Związkowi Pracodawców „Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej” BioInMed (KRS 0000922827, NIP 1133041412, REGON 520001787) oraz właścicielowi serwisu Strefa Inwestorów, tj. JPP Group Sp. z o.o. (KRS 0000393388, NIP 1132844422, REGON 144078281).


Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).


II. Dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej „Dane”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
III. Podmiot Danych: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.
IV. Podmiot przetwarzający: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych.
V. Źródła danych: dane osobowe Administrator pozyskał:
(a) bezpośrednio od osoby, w ramach rejestracji i komunikacji związanej z organizacją PHASE.
(b) pośrednio w ramach Cookies lub podobnych technologii, które pozostawiane są w ramach poruszania się po stronie internetowej PHASE, w tym wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego. Dane obejmują m.in. imię, nazwisko, adres, e-mail, reprezentowaną organizację, rodzaj przeglądarki (user-agent), dane urządzenia, w tym numer IP.
VI. Kontakt w sprawie danych osobowych: wszelkie żądania lub pytania związane z realizacją praw Podmiotu Danych można zgłaszać na adres mailowy: rodo@blumeadvisory.com lub na adres korespondencyjny: Blume Advisory Sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.
VII. Cele i podstawy prawne przetwarzania:


Cele:
Rejestracja udziału w PHASE
Marketing PHASE, w tym marketing internetowy, w szczególności w ramach prezentacji materiałów promocyjnych PHASE oraz jej dorobku na różnych wydarzeniach, jak również na stronach internetowych.
Pomiary statystyczne.

Newslettery Blume i Współorganizatorów.

Marketing zewnętrzny (marketing Współorganizatorów).

Podstawy prawne:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Podmiotu Danych)

VIII. Okres retencji: Administrator przetwarza Dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu, Dane zostaną usunięte zgodnie z polityką Administratora dotyczącą retencji, o ile przepisy prawa nie nakładają na Administratora obowiązku ich zachowania. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Dane mogą być przetwarzane przez następujący czas:
• gdy podstawą przetwarzania Danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
• gdy podstawą przetwarzania Danych jest udzielona zgoda – do czasu jej wycofania.
IX. Dobrowolne podanie Danych: podanie Danych jest dobrowolne, jednak ich przekazanie może być warunkiem niezbędnym do skorzystania z niektórych funkcjonalności strony (np. formularza kontaktowego).
X. Odbiorcy: Administrator może przekazywać́ Dane Współorganizatorom oraz do innych zaufanych podmiotów przetwarzających, którym powierzył dokonanie pewnych czynności, tak, aby najlepiej jak to możliwe zrealizować́ świadczone usługi. W szczególności:
• podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem,
• zewnętrznym dostawcom usług (np. usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie),
• podmiotom świadczącym na rzecz Blume i Współorganizatorów usługi promocyjne,
• organom administracji i sądom,
• innym podmiotom, którym na podstawie umowy Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Dane mogą zostać przekazane właściwym organom państwowym jedynie wówczas, gdy na Administratorze będzie ciążył prawny obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie w możliwie najwęższym zakresie.

XI. Prawa Podmiotu Danych: osobom, których Dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach
i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych Danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
• prawo do uzyskania kopii Danych,
• prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne,
• prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której Dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),
• prawo do przenoszenia Danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim Dane są przetwarzane
w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje Dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania Danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w celach marketingowych w każdym momencie, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
• prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie,

• prawo wycofania zgody – jeśli Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot Danych, której one dotyczą, ma prawo ją wycofać w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody,
• prawo do usunięcia Danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
• prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Podmiot Danych, którego one dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

XII. Przekazywanie Danych do państw trzecich (poza EOG): Blume i Współorganizatorzy nie zakładają przekazywania Danych do państw trzecich, czyli takich, które znajdują się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, spełnione zostaną wszelkie wymagania wynikające z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku, gdy przekazanie następuje do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim nie zapewniającym adekwatnego poziomu ochrony, Administrator stosuje środki ochrony, takie jak np. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

XIII. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji: w ramach działań marketingowych oraz związanych z ulepszaniem usług, Administrator może analizować Dane w systemach informatycznych za pomocą różnych filtrów oraz narzędzi. Takie czynności Administrator może wykonywać w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. Lit. F RODO), polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kategorii osób w celu ustalenia, jakie komunikaty reklamowe mogą być interesujące, jak również w celu ulepszania usług Administratora. W oparciu o wyniki opisanych powyżej czynności, Administrator nie podejmuje żadnych decyzji względem (podmiotu) Danych w sposób automatyczny.

XIV. Informacja o „Cookies”: w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usług związanych z PHASE, Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików tzw. Cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dostęp do Cookies ma tylko serwer, który je utworzył. Tekst stanowiący zawartość Cookies zawiera często identyfikatory, nazwy stron, a także cyfry i znaki. Cookies są unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których korzysta Użytkownik i pozwalają stronom internetowym na przechowywanie różnych danych, w tym preferencji Użytkownika. Podobnie jak wielu innych dostawców usług internetowych, Blume i Współorganizatorzy korzystają z Cookies, aby ulepszyć doświadczenia użytkownika (UX). Cookies sesyjne (tymczasowe) są usuwane po każdej wizycie, a Cookies stałe – pozostają przez wiele wizyt. Cookies pozwalają stronom internetowym na zapamiętanie ustawień Użytkownika takich jak język, wielkość czcionki na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz inne preferencje wyszukiwarki. Oznacza to, że Użytkownik nie musi każdorazowo ustawiać swoich preferencji na nowo. Jeśli, zatem Użytkownik nie korzysta z Cookies, strony internetowe będą przy każdej wizycie traktować go jako nowego użytkownika. Plikami Cookies można zarządzać i usuwać według własnego uznania. Można usunąć wszystkie Cookies zapisane na urządzeniu użytkownika, a większość z przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie Cookies. Jednak w takim przypadku konieczne będzie dostosowywanie ustawień użytkownika przy każdej wizycie na stronie internetowej lub aplikacji Administratora. O tym, jak zarządzać Cookies, można dowiedzieć się w ustawieniach przeglądarki lub na jej dedykowanej stronie internetowej.

XV. Zmiany/Aktualizacja informacji: jako, że Polityka Prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu Danych, jej treść może się zmieniać, tak aby była zgodna z faktycznymi zasadami przetwarzania Danych. Aktualna Polityka Prywatności wraz z informacją o dacie ostatniej aktualizacji jest dostępna na stronie internetowej www.pha-se.pl.